Powiat ma swoją Strategię Rozwoju

Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 została jednogłośnie przyjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu. Jednym z jej głównych założeń jest współdziałanie z innymi podmiotami, zwłaszcza z samorządami gminnymi, dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 to podstawowy i najważniejszy dokument lokalnego samorządu, określający obszary działań, cele oraz kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonej na obszarze powiatu legionowskiego. Stanowi generalny plan działania władz samorządu lokalnego w procesach zarządzania powiatem. Jest także narzędziem komunikowania się i rozwoju partnerskiej współpracy z lokalną społecznością, również w obszarach działań, które wykraczają terytorialnie poza granice poszczególnych gmin, a które jednocześnie leżą w ich gestii.

Strategia wskazuje to, co lokalna społeczność może i chce osiągnąć w perspektywie najbliższych lat, wychodząc z obecnych uwarunkowań rozwojowych oraz w oparciu o własne aspiracje i oczekiwania co do przyszłości. Służy wspieraniu i kreowaniu pozytywnych zmian w naszym powiecie, niwelowaniu barier pojawiających się w jego otoczeniu oraz wsparciu członków społeczności lokalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój, stwarzanych zarówno przez nasze własne aktywności, jak i rozwijające się otoczenie powiatu.

W planowaniu procesów rozwojowych dla powiatu wzięto pod uwagę potrzebę zmiany z podejścia sektorowego i tradycyjnej redystrybucji pieniędzy na podejście zintegrowane terytorialnie, które winno polegać na scalaniu działań różnych podmiotów publicznych i środków na rozwój pozostających w ich dyspozycji, w obrębie terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, a funkcjonalnie (charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi). Pozwala to zarządzać rozwojem powiatu legionowskiego i jego celami polityki przestrzennej w sposób spójny z celami polityki regionalnej w ujęciu terytorialnym dla całego obszaru powiatu. Jednocześnie wskazuje procesy i kierunki oddziaływań wyższego rzędu, które w kontekście tak istotnej lokalizacji „w sercu Mazowsza” i aglomeracji Warszawy określają oddziaływania wyższego rzędu – ponadregionalnego, krajowego oraz europejskiego.

Istotą Strategii jest więc wyznaczenie najważniejszych kierunków działań średnio i długookresowych oraz takie opisanie sposobu ich realizacji, który pozwoli na wykorzystanie dokumentu Strategii do wspomagania zarządzania Powiatem. Równie ważne jest wskazanie zewnętrznych źródeł finansowania kluczowych, z punktu widzenia rozwoju Powiatu, inwestycji i projektów. Poza wskazaniem głównych obszarów i kierunków działania Strategia ustala również, w jaki sposób monitorowane będą postępy w jej realizacji i jaki powinien być mechanizm ich oceny. Przy opracowaniu Strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, który pozwolił na szeroki udział społeczności lokalnej w pracach nad dokumentem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych.

Jakość życia mieszkańców powiatu legionowskiego, rozwój gospodarczy i troska o gości Ziemi Legionowskiej były najważniejszymi celami towarzyszącymi rozważaniom o kierunkach rozwoju powiatu w perspektywie najbliższych lat. Zgodnie z założeniami dokumentu, strategia rozwoju Powiatu Legionowskiego przez najbliższą dekadę będzie realizowana w czterech obszarach i zdefiniowanych w ich ramach dziewięciu celach strategicznych. Każdy z tych celów organizuje i wskazuje kierunek działania zarówno władz samorządowych, jak i pozostałych uczestników życia społeczno-gospodarczego w wybranym, ważnym obszarze aktywności. W konsekwencji planowane i realizowane w kolejnych latach działania, powinny w każdym przypadku, w sposób pośredni, bądź bezpośredni, służyć i przyczyniać się do osiągania tych celów, a wskazane w Strategii najważniejsze, wiodące przedsięwzięcia, będą priorytetowo traktowane przy podejmowaniu decyzji o szczegółowych kierunkach działania, przydziale środków budżetowych i staraniach o zewnętrzne źródła finansowania.

Pierwszym obszarem jest współpraca i rozwój, a określone w jego zakresie cele obejmują dobrą współpracę Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców będącą gwarancją zrównoważonego rozwoju całego obszaru powiatu oraz poprawę sprawności administracji i lepsze dostosowanie do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Drugi z obszarów to Infrastruktura dla rozwoju, którego celem jest środowisko naturalne powiatu spełniające najwyższe standardy ekologiczne i tworzące dogodne warunki dla mieszkańców i odwiedzających. Ponadto rozbudowana i atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, z której korzystać będą mieszkańcy i goście powiatu. Trzecim celem strategicznym w tym obszarze jest efektywnie działający system transportowy zapewniający optymalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną powiatu. Kolejny obszar dotyczy rozwoju gospodarczego, mającego na celu możliwość realizowania aspiracji zawodowych mieszkańców dzięki funkcjonowaniu na terenie powiatu innowacyjnych przedsiębiorstw. Ostatni obszar obejmuje zagadnienia związane z budowaniem kapitału społecznego, które ma przynieść korzyści w postaci zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na każdym etapie życia, dostępu do szerokiej oferty kulturalnej, usług zdrowotnych i społecznych oraz gwarancji wysokiego poczucia bezpieczeństwa.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 należy rozpatrywać na trzech poziomach: merytorycznym, organizacyjnym i społecznym.

Poziom merytoryczny obejmuje strategię i narzędzia zarządzania strategicznego powiatem. Poziom organizacyjny definiuje w głównej mierze jasne umiejscowienie nadzoru nad wdrażaniem zapisów dokumentu w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Na poziomie tym określa się także systemy i procedury działań związane z corocznymi przeglądami strategii i wynikającymi z nich rekomendacjami m.in. dla budżetu powiatu. Poziom organizacyjny obejmuje również zagadnienia pozyskiwania funduszy na realizację zadań zapisanych w Strategii. Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji zadań strategicznych. Działania w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Powiatu, który odpowiada za nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu.

Zobacz strategię tutaj

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.