Jabłonna: Solary dla Mieszkańców Gminy

Gmina Jabłonna, realizuje projekt pt. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna”, który zakłada zamontowanie instalacji solarnych w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców.

Nabór uczestników do projektu prowadzony był już w 2010r. W styczniu bieżącego roku część mieszkańców potwierdziła swoją gotowość do realizacji projektu. Swój udział zdeklarowali również nowi mieszkańcy, nie zainteresowani w 2010r. Wszystkie te deklaracje uważamy za przyjęte.
Ponieważ mamy nadal wolne miejsca zachęcamy zainteresowane osoby do zgłoszenia swojego udziału w projekcie do 3 czerwca 2015 r. Do projektu możemy jeszcze przyjąć maksymalnie 120 gospodarstw – liczy się kolejność zgłoszeń. Montaż urządzeń prowadzony będzie w okresie lipiec-wrzesień.

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych, finansowych i prawnych projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego będą Państwo zobowiązani podpisać 2 umowy , których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszam!

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

Więcej informacji udzielamy w:

Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152,
05-120 Jabłonna
Tel. 609 883 303 lub 22 76 77 325

Wymagane dokumenty:
DEKLARACJA WSTĘPNA UDZIAŁU W PROJEKCIE_DOC
DEKLARACJA WSTĘPNA UDZIAŁU W PROJEKCIE_PDF

UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 1-3 OSÓB_DOC
UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 1-3 OSÓB_PDF

UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 4-6 OSÓB_DOC
UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 4-6 OSÓB_PDF

UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 7-9 OSÓB_DOC
UMOWA SOLARY – GOSPODARSTWO 7-9 OSÓB_PDF

Szczegółowe informacje:

Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu

1. Zainteresowany uczestnictwem w projekcie mieszkaniec gminy Jabłonna musi posiadać własne źródło CWU (ciepłej wody użytkowej) w formie: pojemnościowej termy gazowej bądź elektrycznej, pojemnościowego zasobnika współpracującego z kotłem gazowym, olejowym, węglowym.

2. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała się z kolektora oraz zasobnika ze sterowaniem procesem odzyskania ciepła. Na taki cel potrzebna będzie odpowiednia powierzchnia w budynku – ok. 6 m².

3. Przy doborze instalacji solarnej przyjęto uśrednione parametry tak, aby zapewnić dla mniejszych gospodarstw domowych pokrycie zapotrzebowania ciepła na poziomie 60% rocznie, w większych gospodarstwach na poziomie 40% rocznie.

4. Montować będziemy jedynie kolektory płaskie. Jest to ograniczenie wynikające z założeń programu.

System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika.

Obecne na rynku kolektory słoneczne posiadają zbliżoną powierzchnię absorbera czyli materiału który z promieni słońca (UV) wytwarza ciepło do produkcji c.w.u.
Wartość ta to około 2m2 na kolektor słoneczny.
Przybliżona technologia oferowanych na rynku kolektorów daje nam możliwość przyjęcia następujących założeń do obliczeń:
2m2 = 1 kolektor słoneczny = w okresie maj – wrzesień od 100 do 150L ciepłej wody użytkowej o temp 45 stopni C na dzień. Temperatura komfortu dla potrzeb CWU to wartość od 38 stopni C.
(do obliczeń wykorzystano dane statystyczne nasłonecznienia Warszawy i okolic)

Gospodarstwo domowe może przeanalizować zużycie wody użytkowej i uwzględnić tą wartość do doboru zestawu lub jak to się robi w projektach budowlanych założyć normy zużycia c.w.u. na liczbę mieszkańców:
(do obliczeń zakłada się zużycie 100L CWU / osobę / dobę).
W związku z czym możemy założyć iż dla gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców:
• 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi
• 4 – 6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi
(ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C )
• 7 – 9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.

Większość oferowanych na rynku rozwiązań zakłada tego typu parametry. Różnice są subtelne i wynikają często z różnic w budowie kolektora, konstrukcji mocującej kolektor do dachu lub indywidualnych uwarunkowań miejsca instalacji – nasłonecznienie.
Producenci zadbali również o kłopot związany z miejscem w kotłowni dla drugiego obok już istniejącego zbiornika c.w.u. Wielu producentów w swojej ofercie ma zbiorniki z dwoma wężownicami, jedna dla kolektorów słonecznych druga dla obecnego źródła ciepła ( piec gazowy, piec olejowy). Są także dostępne zbiorniki które posiadają „gniazdo” na grzałkę elektryczną w tym momencie mamy w zbiorniku na cwu także opcji tradycyjnej termy.

4. Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów:
a) kolektorów
b) zasobnika
c) układu pompowego
d) układu bezpieczeństwa
e) układu hydraulicznego
f) sterowania
g) izolacji
h) stelaży do mocowania kolektorów

Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu
W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów, których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu na zasadach w nich określonych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie jednoczesne podpisanie przez właściciela danej nieruchomości 2 umów (umowy użyczenia oraz umowy na dostawę i montaż), które stanowią integralną całość.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę proponowanych umów:
1. Umowa użyczenia. Zgodnie z zasadami RPO gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zawarcia z mieszkańcami (beneficjentami ostatecznymi) umów, które zapewnią jej, jako wnioskodawcy, prawo do władania infrastrukturą (zestawami kolektorów słonecznych) oraz częścią nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych przygotowaliśmy dla Państwa projekt umowy użyczenia, który od momentu jej podpisania oraz w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji, gwarantować będzie Gminie, jako wnioskodawcy i beneficjentowi dofinansowania UE, prawo do władania częścią Państwa nieruchomości zgłoszonej do projektu. Prawo do władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie podpisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu obejmującego zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych płaskich w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców gminy.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Konieczność potwierdzenia własności budynków zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia przez Gminę wniosku aplikacyjnego do RPO.

2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umowa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki Gminy Jabłonna oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych.
Zgodnie z zasadami RPO gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych – przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.

Część C: Uwarunkowania finansowe realizacji projektu
W budżecie projektu przyjęto założenie, że łączny koszt pojedynczej instalacji solarnej wraz z jej instalacją w budynku wynosi orientacyjnie od 14 do 20 tys. zł brutto, w zależności od doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika opisanego w części A. Koszt ten wynika z przeprowadzonej analizy rynku oraz uśrednionych opinii ekspertów dotyczących wyceny proponowanego w projekcie zakresu rzeczowego dla pojedynczej instalacji. Ostateczny koszt instalacji wykonywanej dla mieszkańców w ich budynkach mieszkalnych znany będzie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, po podpisaniu przez gminę umowy o dofinansowanie projektu oraz po dokonaniu przez firmę dostarczającą i montującą zestawy kolektorów indywidualnych projektów i wycen w gospodarstwach domowych. Pragniemy jednocześnie poinformować, iż mieszkańcy zainteresowani realizacją projektu w swoich budynkach mieszkalnych w przypadku podpisania umowy z gminą zostaną zobowiązani jako strona umowy do pokrycia co najmniej 30% wartości całości instalacji kolektora słonecznego, projektu oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Wartość wkładu własnego na poziomie 30 % odpowiada zapisom RPO Województwa Mazowieckiego. Jednakże praktyka naborów wniosków w ramach RPO wskazuje, że poziom wymaganego wkładu własnego może być zwiększony wskutek uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, określono w umowach, że poziom maksymalnego wkładu własnego koniecznego do poniesienia przez mieszkańca wynosi do 30% całkowitej wartości zestawu wraz z montażem, wycenionego na podstawie indywidualnych projektów po wyłonieniu firmy-Wykonawcy w przetargu. W umowie podano jednocześnie maksymalne progi kwot wkładu własnego wymaganego od właścicieli budynków w celu realizacji projektu.

Pytania dotyczące szczegółów projektu oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do Pani Agaty Zdanowskiej w Urzędzie Gminy Jabłonna, tel. 609 883 303 lub 22 76 77 325. Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2015 r.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.