Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023

Zakończył się proces powstawania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023, prowadzony zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. Ostateczny projekt dokumentu, liczący wraz z załącznikami ponad 300 stron, zostanie poddany w kwietniu pod głosowanie Rady Miasta.

Na proces powstawania Programu Gmina Miejska Legionowo pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ze środków unijnych pokryte zostało dziewięćdziesiąt procent wydatków związanych m.in. z akcją promocyjno-informacyjną, badaniami ankietowymi, czy konsultacjami społecznymi.
Rewitalizacja oznacza przywrócenie do życia określonego obszaru i jest ukierunkowana na osiąganie celów w sferze społecznej. Wszelkie działania, w tym przedsięwzięcia infrastrukturalne, takie jak renowacje budynków i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, mają za zadanie przyczyniać się do poprawy sytuacji społecznej lokalnych mieszkańców.

Urząd Miasta Legionowo rozpoczął prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 w połowie 2016 r. zbieraniem danych niezbędnych do opracowania diagnozy. Przy pozyskiwaniu danych nawiązana została współpraca z szeregiem instytucji działających na terenie Legionowa. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i następnie obszaru rewitalizacji. W analizie uwzględniona została podstawowa sfera społeczna oraz dodatkowe sfery gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna i techniczna. Wyznaczony obszar rewitalizacji objął niemal 20% powierzchni miasta, zamieszkany przez 26% Legionowian.

W ramach prac nad Programem powołana została Grupa robocza ds. rewitalizacji, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta i spółek miejskich oraz reprezentanci innych instytucji działających na terenie Legionowa. Zadaniem Grupy było wspólne wypracowywanie zapisów projektu dokumentu. Ważnym aspektem powstawania każdego dokumentu strategicznego jest jego uspołecznienie. Mieszkańcy Legionowa mieli zapewnioną możliwość uczestniczenia w procesie powstawania Programu. W tym celu zorganizowane zostały m.in. spotkania konsultacyjne i warsztaty, w ramach których odbyły się spacer badawczy i debata podwórkowa.

Jednym z najistotniejszych elementów nowego dokumentu jest wizja legionowskiego obszaru rewitalizacji. Wizja określa jak w przyszłości, docelowo funkcjonować ma teren poddany działaniom rewitalizacyjnym i brzmi następująco: Obszar rewitalizacji jako spójna przestrzeń przyjazna dla wszystkich grup społecznych o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, zadowalającej jakości infrastrukturze, charakteryzująca się zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym oraz wysoką aktywnością społeczności lokalnej, pozwalająca na właściwe gospodarowanie środowiskiem naturalnym. Osiągnięcie wizji będzie możliwe dzięki realizowaniu celu nadrzędnego i trzech uszczegóławiających celów strategicznych odnoszących się do sfer społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w procesie rewitalizacji obejmują m.in. powstanie parku linowego u zbiegu ul. Parkowej i ul. Jana III Sobieskiego, rewitalizację rynku, modernizację filii OPS na Kozłówce i osiedlu Młodych poszerzającą grono odbiorców usług oraz podnoszenie jakości terenów osiedlowych. Program uwzględnia również tzw. miękkie przedsięwzięcia, obejmujące m.in. szkolenia i kursy.

Rafał Florczyk
Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta Legionowo

Mapka do rewitalizacji