„Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna rozpoczyna realizację projektu: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie na terenie Powiatu Legionowskiego funkcjonuje od 2017 r. – zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę w Legionowie pod nr 21. Nasze Stowarzyszenie skupia wokół siebie prężnych Mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wspomnianego powiatu, mających za cel aktywizację oraz integrację Wszystkich Mieszkańców.

Zgodnie z przyjętym statutem, celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, obejmująca m.in. zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykających się z trudnościami pozostawania na marginesie głównego nurtu życia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, kultywowania pamięci narodowej oraz spędzanie wolnego czasu aktywnie i rodzinnie beż używania używek.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej oraz inicjowanie wsparcia i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Podczas ww. wydarzeń staramy się przekazywać dobre wzorce zachowań, w tym zachowań prorodzinnych bez przemocy oraz staramy się zapraszać do udziału w prelekcjach i dyskusjach z Mieszkańcami Naszego Powiatu osoby, które mogą pokazać własnym życiem w jaki sposób aktywnie i rozwijająco spędzać czas oraz jak można wyjść z nałogów i wrócić do pełni życia.

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z OzN, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Jednym z najważniejszych elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w funkcjonowaniu OzN oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zapraszamy Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz wołomińskiego do zgłaszania się do udziału w tym projekcie.

Na FB Stowarzyszenia już widnieją stosowne informacje – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna | Facebook.

Podziel się z innymi

Zobacz również