Kwalifikacja Wojskowa 2022

Zgodnie, z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. z dnia 31 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 17) oraz „Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich”, na terenie powiatu legionowskiego w dniu 4 kwietnia 2022 r. swoje prace rozpocznie Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca o zdolności do czynnej służby wojskowej. Potrwa ona do 05 maja 2022 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legionowie jest Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek A – aula, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. (22) 764-01-81 oraz kom. 510-168-570; fax. (22) 764-04–16 – czynne w godzinach pracy komisji, e-mail: [email protected]

Komisja pracować będzie w dni robocze:
– poniedziałek: od godz. 10.00. do 14.00;
– wtorek – piątek: od godz. 9.00. do 14.00.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają :
• mężczyźni urodzeni w 2003 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 2001–2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

• kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie oddzielnie dla każdej z gmin oraz oddzielnie dla kobiet, odpowiednio:
Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:
LEGIONOWO: 04.04.2022 r. – 14.04.2022 r.
NIEPORĘT: 15.04.2022 r. – 20.04.2022 r. do godz. 10.30
SEROCK: od godz. 11.00 dn. 20.04.2022 r. – 22.04.2022 r. do godz. 11.00
WIELISZEW: od godz. 11.00 dn. 22.04.2022 r. – 27.04.2022 r. do godz. 11.00
JABŁONNA: od godz. 11.00 dn. 27.04.2022 r. – 05.05.2022 r. do godz. 10.30
KOBIETY: od godz. 11.00 dn. 05.05.2022 r.
Przerwa w pracach komisji 25.04.2022 r. oraz 02.05.2022 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• posiadaną dokumentacje medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
• aktualna fotografię o wymiarach 3X4 cm bez nakrycia głowy – do otrzymywanej książeczki wojskowej,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
• sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
• ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej),
• wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
• założeniem lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
• wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
• przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
• przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Ponadto osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej:
• wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności ,,B” nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej,
• które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy lub nie podlegania obowiązkowi służby wojskowej w wojskowym dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej stają się ostateczne, a dokonanie tej czynności może nastąpić w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub we właściwej wojskowej komendzie uzupełnień.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

Kategoria „A”– zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
Kategoria „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
Kategoria „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
Kategoria „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

SPRAWY MELDUNKOWE
• Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
• Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
• Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
• Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

Wobec osób wezwanych, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – bez uzasadnionej przyczyny, stosuje się, z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKLek albo WKU, środki przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, z mocy art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), są zobowiązani zarządzać przymusowe doprowadzanie przez Policję lub nakładać grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, w stosunku, do których dokonano ustaleń (w postępowaniu wyjaśniającym), że przebywają poza miejscem stałego pobytu (np. za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego, a także nie mogły zapoznać się z treścią obwieszczenia wojewody wzywającego do kwalifikacji wojskowej.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.