Wieliszew: Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.

W piątek, 20 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach przy ulicy Stanisława Moniuszki 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.

Na początku Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Grażyna Kojro – Michalska dziękując za przybycie powitała wszystkich zebranych. Na spotkanie przybyli między innymi: Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki, Zastępca Przewodniczącej Gminnej Spółki Wodnej Roman Mańk, Jerzy Jagnieża – przedstawiciel Związku Spółek Wodnych, Tadeusz Kiliś – reprezentant Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, Katarzyna Greśkiewicz Pełnomocnik Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew, Mariola Koziatka – księgowa Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew. Obecni byli również Ewa Szymborska przedstawicielka Wspólnoty Gruntowej miejscowości Góra, Ewa Kiepurska – Sołtys Sikor, Mieczysław Twardo – Sołtys Olszewnicy Nowej, Leszek Wójcik Sołtys Krubina oraz pozostali przybyli na spotkanie mieszkańcy Gminy Wieliszew.

Po słowie wstępnym Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Grażyna Kojro – Michalska przedstawiła zebranym obszerne sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew za 2014 rok. Czytamy w nim między innymi, że Gminna Spółka Wodna Wieliszew działa na rzecz ochrony środowiska poprzez gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowania i ochrony zasobów wodnych. Główne cele statutowe spółki to: zapewnienie wody dla ludzi w tym uzdatnianie i dostarczanie wody, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ochrona przed powodzią. Niezwykle ważnym celem statutowym jest melioracja zasobów wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

Należy podkreślić, że Gminna Spółka Wodna Wieliszew jest organizacją non – profit, a wszystkie pozyskane w jej imieniu środki finansowe są w całości przeznaczone na realizację jej celów statutowych. Jak potwierdza przedstawione sprawozdanie przychody spółki osiągnięte w 2014 roku to 80.883,60 złotych. Na ogólną kwotę złożyły się dwa źródła finansowania:
1.Wpływy ze składek od mieszkańców w kwocie 2.220 zł
2.Dotacje w kwocie 54.938,81 złotych w tym: dotacja z Gminy Wieliszew 19.397,78 zł. Legionowskie Starostwo przekazało dotację w kwocie 14.547,56 zł. Największe środki finansowe w kwocie 20.933,47 zł pozyskano ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyraźnie widać, że głównym źródłem finansowania działalności spółki są dotacje zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pochodząca z budżetu wojewody, o którą będziemy wnioskować jest w całości uzależniona od procentowego wskaźnika ściągalności składek na naszym terenie. Wymagany wskaźnik to 50% i powyżej.
Dlatego tak ważne jest, aby każdy właściciel terenów melioracyjnych Gminy Wieliszew zapłacił roczną składkę członkowską, która wynosi obecnie 60 zł.

Jak podkreśliła w swym wystąpieniu Grażyna Kojro – Michalska jedynie wspólny, solidarny udział wszystkich obszarników melioracyjnych jest w stanie zapewnić stały rozwój i bezpieczeństwo na tych terenach. Wśród znaczących osiągnięć w okresie 2 lat od reaktywacji Gminnej Spółki Wodnej Przewodnicząca wymieniła między innymi udrożnienie 16 przepustów i jednego mostka na kanałach melioracyjnych w Janówku Pierwszym, Krubinie, Olszewnicy Nowej i w Kałuszynie. Wartość tych robót wniosła blisko 220 tys. zł. Kolejnym powodem do dumy jest melioracja rowu R- 22 wartość inwestycji 33947,82 zł. Co do najbliższych planów zamierzamy zmeliorować rejon obwodnicy R- 9 obiekt Krubin – Kałuszyn. Na tym Pani Grażyna Kojro – Michalska zakończyła swoje wystąpienie.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie: Sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok, w sprawie składek członkowskich na 2015 rok, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki oraz uchwalenia budżetu na 2015 rok. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Wobec tak jednomyślnej i zgodnej linii wzajemnego współdziałania swoje uznanie i poparcie wyraził Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Podkreślając wielką wagę i znaczenie dla problemu melioracji w Gminie Wieliszew, jak również ogromne, bezinteresowne zaangażowanie wszystkich pracujących na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew Wójt zadeklarował w imieniu własnym jak również Rady Gminy Wieliszew wszelką możliwą pomoc i konieczne wsparcie.

Wobec tak przyjaznego klimatu dla celowości funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej nie możemy pozostać obojętni. Naprawdę mamy realny wpływ na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. O tym czy jutro będą to zmiany na lepsze zdecydujmy już dziś.

Referat Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Katarzyna Greśkiewicz
Łukasz Ziemak
foto: Katarzyna Greśkiewicz

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.