Nieporęt: Nowa Strategia Rozwoju Gminy

Dobiegły końca prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 16 listopada 2015 roku.

Strategia rozwoju jest dokumentem samorządu gminnego, długofalowym scenariuszem rozwoju gminy. Po uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowi podstawę prowadzenia polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej. Ponadto w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększa szanse gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. Nowo opracowana strategia w swojej koncepcji zakłada cele i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju gminy, brzmiącą: „GMINA NIEPORĘT – IDEALNE MIEJSCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I BIZNESU”.

Określono sześć strategicznych kierunków działań do realizacji w perspektywie do 2025 roku i to one stanowić będą najważniejsze wyzwania dla gminy w najbliższych dziesięciu latach:
– wzmocnienie integracji społecznej i przestrzenno-gospodarczej Gminy Nieporęt w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym głównie poprawa skomunikowania gminy z Warszawą, Legionowem i Radzyminem,
– zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego, pełnego dostępu do wysokiej jakości usług oświatowo-wychowawczych oraz usług ochrony zdrowia,
– przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalsza likwidacja wciąż istniejącej luki infrastrukturalnej, w tym głównie w zakresie wyposażenia w sieć wodno-kanalizacyjną i światłowodową,
– skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazowsza potencjału turystycznego i środowiskowego gminy w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – utworzenie regionalnego ośrodka badawczo-rozwojowego z zakresie sportów i ratownictwa wodnego poprzez budowę Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego w obszarze Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę techniczną, sportowo-rekreacyjną i portową,
– skuteczne wykorzystanie potencjału gospodarczego gminy, w tym wzmocnienie procesów innowacyjnych i współpracy na linii samorząd-przedsiębiorcy,
– wsparcie integracji społecznej mieszkańców gminy.
W dokumencie szczegółowo określono też zadania, jakie muszą zostać w gminie wykonane do 2025 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który zamieszczony został na stronie www.nieporet.pl oraz udostępniony do wglądu w Dziale Inwestycji Urzędu Gminy. Uwagi zgłaszać można mailowo na adres: [email protected] lub listownie na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, z dopiskiem na kopercie – Uwagi do Strategii.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.