Legionowo: CSP podsumowało 2015 rok

Komendant CSP insp. Anna Rosół, w trakcie odprawy służbowej, omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostki w minionym roku oraz przedstawiła plany na bieżący rok.

Realizacja przedsięwzięć określonych w planie szkolenia oraz w planie doskonalenia centralnego, a także udział w zabezpieczeniu Szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Papieża Franciszka, to zadania priorytetowe dla Centrum Szkolenia Policji w 2016 roku.

W odprawie służbowej uczestniczyli Zastępcy Komendanta CSP, funkcjonariusze i pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście – Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Krzysztof Kapuściński.

Insp. Anna Rosół rozpoczęła spotkanie od omówienia sytuacji kadrowej Centrum. Następnie, odnosząc się do statutowych zadań CSP, związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym policjantów. Komendant przedstawiła również skalę wykorzystania obiektów CSP na cele szkoleniowe przez inne jednostki Policji. W ubiegłym roku, korzystając z infrastruktury dydaktycznej CSP zorganizowano 128 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 2 300 osób.

Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło prowadzonej przez Centrum współpracy międzynarodowej i realizowanych projektów. W 2015 r. Centrum uczestniczyło w trzech dużych unijnych projektach edukacyjnych, które będą kontynuowane również w roku bieżącym. Pierwszy z nich dotyczy zwalczania narkotyków, drugi skierowany jest do techników kryminalistyki, a w kolejnym 8 ekspertów z Centrum Szkolenia Policji będzie dzieliło się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi z partnerami z Państw Wschodnich. W październiku ubiegłego roku podpisano też „Deklarację o współpracy” pomiędzy Centrum Szkolenia Policji i Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie. Kontynuowano również wieloletnią współpracę w ramach „Międzykulturowych Spotkań Policjantów”, w której uczestniczą policjanci z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski.

W czasie odprawy Komendant CSP mówiła również o poszukiwaniu nowych rozwiązań i sposobów rozwoju zaplecza dydaktycznego, czego efektem było opracowanie propozycji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie przypomniała o zaangażowaniu CSP w prowadzone w 2015 r. operacje, akcje i ćwiczenia policyjne, w trakcie których jednostka zapewniała zakwaterowanie i wyżywienie dla blisko 3 500 funkcjonariuszy związków taktycznych. Niezwykle istotne zagadnienie poruszone w czasie odprawy dotyczyło udziału CSP w realizacji, wspólnych z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, projektów o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży, głównie z terenu miasta i gminy Legionowo. W 2015 r. nauczyciele policyjni Centrum uczestniczyli w 161 przedsięwzięciach, w których wzięło udział blisko 8 tys. osób.

Insp. Anna Rosół przedstawiła także wyniki ubiegłorocznych kontroli prowadzonych w CSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną MSW oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Następnie zaprezentowała priorytety na bieżący rok, w którym funkcjonowanie Centrum Szkolenia Policji w dużej mierze zostanie zdeterminowane przygotowaniami oraz realizacją zadań związanych z policyjnym zabezpieczeniem Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Głównym zadaniem spoczywającym na CSP będzie uruchomienie Policyjnego Centrum Dowodzenia na potrzeby koordynacji działań służb i podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa obu wydarzeń. Wiąże się to z realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i teleinformatycznych, wyznaczeniem i przygotowaniem kadry Centrum Szkolenia Policji do realizacji zadań w Policyjnym Centrum Dowodzenia, a także zakwaterowaniem i wyżywieniem sił policyjnych. To dodatkowe, bardzo ważne zadanie spowoduje konieczność stałej analizy planów szkolenia i doskonalenia zawodowego opracowanego dla naszej jednostki na 2016 r. Należy przy tym pamiętać o szczególnym znaczeniu zadań szkoleniowych, wynikających z „Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018”.

Na koniec swojego wystąpienia insp. Anna Rosół podziękowała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w wykonywane zadania statutowe oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty. Słowa podziękowania, za dobrą współpracę w zakresie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, skierowała również do uczestniczących w odprawie Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla oraz Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego.

Obszar związany z realizacją procesu dydaktycznego omówiła p.o. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych podinsp. dr Iwona Klonowska. Przypomniała, że w 2015 r. CSP powierzono do realizacji oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, 69 rodzajów kursów specjalistycznych, w tym 36 na wyłączność oraz 13 rodzajów warsztatów, na podstawie opracowanych w Centrum nowatorskich programów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Podkreśliła, że porównując kolejne lata funkcjonowania CSP, możemy zaobserwować ogromny wzrost liczby absolwentów doskonaleń zawodowych centralnych. Szeroko omawianym zagadnieniem było zaangażowanie nauczycieli policyjnych Centrum w organizację i przebieg ogólnopolskich konkursów wiedzy i sprawności zawodowej. Na podkreślenie zasługuje również bogata oferta kół zainteresowań oraz turniejów organizowanych dla słuchaczy.

Podinsp. dr Iwona Klonowska omówiła skalę zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników Centrum w przebieg szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Scharakteryzowała też zadania realizowane przez Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach związane z centralnym doborem psów do służby w Policji oraz ze szkoleniem, wykorzystaniem i utrzymaniem koni służbowych w Policji, a także koordynowaniem problematyki z tego zakresu. Przedstawiła także aktywność nauczycieli policyjnych związaną z nagrywaniem filmowych materiałów szkoleniowych oraz ofertę programową metodycznego doskonalenia zawodowego lokalnego. Następnie dokonała oceny stopnia realizacji założeń na 2015 r., w obszarze wykorzystania wyników badań z analizy jakości na szkoleniu zawodowym podstawowym. Wystąpienie podinsp. dr Iwony Klonowskiej zakończyło się prezentacją zamierzeń na 2016 r. oraz podziękowaniami skierowanymi do obecnych na odprawie.

Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek. Podsumowanie wybranych zagadnień z obszaru logistyki rozpoczęła od omówienia planu finansowego wydatków budżetowych i charakterystyki jego wybranych grup w 2015 r. Przedstawiła wysokość środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych, uwzględniając wydatki związane z realizacją wskazanych kursów. Zaprezentowała też zakupy celowe dokonane na potrzeby komórek organizacyjnych CSP. Następnie insp. Anna Gołąbek poinformowała uczestników odprawy o zadaniach inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w 2015 r., w tym o zakończonej termomodernizacji wybranych obiektów. Przedstawiła koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, sprzętu transportowego, a także skalę zaangażowania jednostki w prowadzenie gospodarki żywieniowej. Kolejne omawiane kwestie dotyczyły funkcjonowania Centralnej Biblioteki Policyjnej. W kolejnej części odprawy omówiła zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej i wydatki z tym związane, a następnie priorytety służby logistycznej CSP na 2016 r. Na koniec podziękowała współpracownikom za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

csp1

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.