Rewitalizacja Legionowa

Trwają prace nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do 2023 r. Ważnym aspektem powstawania tego dokumentu jest udział społeczeństwa lokalnego w wypracowywaniu jego zapisów. Do udziału w tworzeniu dokumentu zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Legionowa.

Zrozumienie istoty rewitalizacji jest ważne dla właściwego sformułowania zapisów nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Legionowa. W ramach prac nad dokumentem 24 marca i 28 marca zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące rewitalizacji (informacje o sposobie zgłoszenia - http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Rewitalizacja-2017) oraz 5 i 11 kwietnia spotkania konsultacyjne. Dokładne informacje o warsztatach i spotkaniach konsultacyjnych odnaleźć można na stronie www.legionowo.pl.

Czym jest rewitalizacja?

Najprostsze znaczenie to „przywrócenie do życia” (czyli funkcjonowania) określonego terytorialnie obszaru. Celem rewitalizacji są pożądane zmiany w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej. Działania związane z renowacją budynków mieszkalnych czy inwestycje w infrastrukturę stanowią jedynie drogę do osiągnięcia tych celów i są działaniami towarzyszącymi.

Rewitalizacja a renowacja

Za rewitalizację często mylnie uznawane są inne działania o odmiennym zakresie interwencji. Dobry przykład stanowi renowacja, definiowana jako „odnowienie czegoś, zwłaszcza budynków”. Renowacja np. kamienic może być jednym z narzędzi służących do realizacji celów rewitalizacji, jednak sama w sobie rewitalizacji nie stanowi. Pokrewnym terminem jest restauracja rozumiana jako „odnowienie zabytków lub dzieł sztuki”. Kolejnym pojęciem jest rewaloryzacja, czyli „przywrócenie dawnej wartości i dawnego wyglądu zaniedbanym obiektom, dziełom sztuki”. Przykładem jest rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich w Warszawie, która za cel miała przywrócenie wartości zabytkowej i odtworzenie elementów historycznych oraz zieleni, nawiązujących do przebudowy ogrodu z przełomu XIX i XX wieku. Z kolei rehabilitacja oznacza przywrócenie dobrej opinii lub dawnej świetności. Wymienione procesy nie prowadzą do ożywienia funkcjonalnego obszaru, jedynie prowadzą do jego modernizacji, czyli unowocześnienia. Innym procesem prowadzonym na terenach zdegradowanych lub zdewastowanych np. poprzez uzyskiwanie surowców naturalnych jest rekultywacja. Rozumiana jest jako „przywracanie terenom zniszczonym działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru” i prowadzona np. na terenach dawnych kopalni lub odkrywek. Działania związane z rekultywacją mają na celu m.in. poprawę właściwości gleby i przywrócenie ukształtowania terenu, a tereny zrekultywowane są później zalesiane, powstają na nich zbiorniki wodne lub tereny rekreacyjne. Ogólnym procesem, w skład którego zaliczona może zostać rewitalizacja jest restrukturyzacja, oznaczająca generalne przekształcenia lub przebudowę.

Istota sfery społecznej

Przegląd definicji poszczególnych procesów, uwidacznia wyjątkowe znaczenie sfery społecznej w rewitalizacji w porównaniu do innych rodzajów działań. Rewitalizacja może być prowadzona na dwa różne sposoby – pierwszy zakłada włączenie lokalnej społeczności w przebiegający proces (tzw. rewitalizacja integracyjna), drugi zaś wprowadzenie nowych funkcji w celu przyciągnięcia nowych mieszkańców (bez udziału lokalnego społeczeństwa, jest to tzw. rewitalizacja implementacyjna).

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w tworzenie dokumentu.

rewitalizazja A-3 PODGLD

TAGI: