Legionowo: Wymień piec – otrzymaj bon na święta

Ruszyła kolejna odsłona kampanii „Nie truj! Daj oddychać!”. Tym razem to przedświąteczna akcja Urzędu Miasta Legionowo „Wymień piec i otrzymaj bon na święta!”. Dla setnej osoby, która zdecyduje się podpisać umowę na wymianę pieca czeka bon do jednego z legionowskich sklepów.

Od listopada 2016 roku Gmina Miejska Legionowo udziela dotacji na wymianę nieekologicznych pieców na paliwa stałe na nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Mieszkańcy mogą też uzyskać środki na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.

Dotychczas podpisano ponad 90 umów. Aby zachęcić mieszkańców do podjęcia decyzji i rozpoczęcia procedury jeszcze w tym roku, na setną osobę czeka bon – niespodzianka. Przypominamy, że umowy podpisane do końca tego roku mogą być rozliczane nawet do 31 maja 2017 r.

WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU:

1) CZY W BUDYNKU JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE ?

JEŚLI NIE: należy zawrzeć umowę z gazownią na przyłącze gazowe (Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kolejowa 32, tel. 22 667 30 88). Kopię umowy z gazownią należy dołączyć do wniosku o dotację.

JEŚLI TAK: składamy do Urzędu Miasta Legionowo wniosek o dotację

2) WNIOSEK O DOTACJĘ

Niezbędne załączniki:

– Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej przy ul. …......................... nr ….... w Legionowie. Data........ Podpis …...................”

– Kopia rachunku za gaz lub umowy z gazownią

– Kosztorys prac związanych z montażem pieca gazowego (ceny: prac, materiałów i jako oddzielna pozycja w kosztorysie cena brutto zakupu konkretnego modelu i marki pieca). Kosztorys podpisuje osoba z uprawnieniami instalacyjnymi. We wniosku podajemy numer telefonu – oględziny umawiane są telefonicznie

3) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA WĘGLOWEGO

4) PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ

UWAGA!!! DO DNIA PODPISANIA UMOWY Z GMINĄ NIE MOŻNA NICZEGO KUPOWAĆ – PIEC MOŻNA KUPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ.

Jeśli budowane było przyłącze gazowe do domu - faktura tytułem opłaty przyłączeniowej z gazowni też musi być wystawiona po dniu podpisania umowy z gminą.

5) ZAKUP PIECA GAZOWEGO

Prace związane z wymianą pieca. O zakończeniu prac należy poinformować telefonicznie Urząd Miasta Legionowo, tel. (22) 766 40 66, 766 40 65. Uwaga! Proszę zapoznać się z taryfami gazowymi dostarczyciela gazu i ewentualnie zmienić na tą, która jest korzystniejsza w przypadku ogrzewania domu.

6) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA GAZOWEGO

7) WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

Niezbędne załączniki:

- Kopia faktury za zakup pieca gazowego, wystawionej na nazwisko wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

- Kopie protokołów z demontażu pieca węglowego i montażu pieca gazowego podpisanych przez osobę, która posiada uprawnienia instalacyjne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

8) WYPŁATA DOTACJI NA KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY

W razie dodatkowych pytań w sprawie wymiany pieców prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska tel. 22 7664066, email: kancelaria@um.legionowo.pl.