Legionowo: Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 odwołana

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 została wczoraj (28.02) odwołana z pełnionej funkcji. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora będzie pełniła dotychczasowa wicedyrektor szkoły - Beata Niziołek. Katarzyna Janicka pozostaje pracownikiem szkoły i będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Konflikt w Zespole Szkół nr 3 trwa od wielu miesięcy. Rada Pedagogiczna już we wrześniu ub. r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku o odwołanie dyrektora, Mazowiecki Kurator Oświaty wydał wtedy jednak negatywną opinię w tej sprawie. Prezydent zadecydował o zawarciu kontraktu z dyrektorem, w którym jednym z warunków było wypracowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zasad współpracy. Niestety nie zostały one zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną. Urząd Miasta zaproponował również mediacje, które nie odbyły się z powodu opuszczenia spotkania przez część nauczycieli.

W związku z nowymi okolicznościami zaistniałymi w tej sprawie organ prowadzący powtórnie zwrócił się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o opinię w sprawie odwołania Pani Katarzyny Janickiej ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. 24 lutego 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie, biorąc pod uwagę informacje dotyczące pracy szkoły oraz wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Mazowiecki Kurator Oświaty zauważył, że pomimo podejmowanych działań przez organ prowadzący, służących stabilizacji pracy szkoły w Zespole Szkół nr 3 w Legionowie, konflikt nadal trwał, co negatywnie wpływało na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. „Mazowiecki Kurator Oświaty zauważa, iż istnieje realna obawa, że Dyrektor szkoły, który jest stroną konfliktu, nie będzie w stanie kierować szkołą w sposób gwarantujący poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom” - czytamy w piśmie.

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność organu prowadzącego za zapewnienie warunków działania szkoły, wpływ panującej atmosfery na poziom dydaktyczny i wychowawczy w placówce, dbałość o poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i pracowników a także wymóg prowadzenia przez dyrektora szkoły działań w granicach obowiązującego prawa jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było odwołanie Pani Katarzyny Janickiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 3.

TAGI: